lt
en ru
Pradžia
En Ru

Kompetencijų skyrius

Tikslai

Pagrindiniai Kompetencijų centro tikslai:

 • koordinuoti tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansinės paramos priemones;

 • analizuoti jų poveikį tiek statybų sektoriui, tiek visai šalies ekonomikai;

 • vykdyti faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę prognozę;

 • teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą;

 • kurti, išbandyti ir įgyvendinti naujus ir patrauklius renovacijos modelius.

Uždaviniai ir funkcijos

Kompetencijų centro pagrindinis uždavinys - užtikrinti Ilgalaikėje renovacijos strategijos numatytų veiklų, susijusių su pastatų renovacija (toliau - Renovacija), įgyvendinimą, atliekant šias funkcijas:

 1. kuria naujus, inovatyvius, ilgalaikius, tvarius finansavimo, prognozavimo ir stebėsenos modelius;
 2. kuria, išbando ir įgyvendina naujus, inovatyvius projektus, kurie prisidėtų prie tvarių miestų ir žaliųjų pastatų plėtros;
 3. vykdo kompetencijų plėtrą, informacijos sklaidą, mokymus ir kitas veiklas stiprinančias Renovacijos proceso dalyvius;
 4. rengia standartizuotų Renovacijos, pirkimų procesų, taisyklių ir techninių reikalavimų aprašymus, bei teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą savivaldybėms, renovacijos administratoriams bei būstų savininkams;
 5. centralizuotai kaupia gerąją praktiką, suderinus su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, rengia ir leidžia metodinę medžiagą, rekomendacijas, tipinius ir kitus dokumentus, susijusius su Renovacijos projektų rengimu ir įgyvendinimu;
 6. analizuoja problemas, rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl norminių teisės aktų rengimo;
 7. koordinuoja klimatui palankių, žaliosios energijos diegimo ir tvarumo priemonių įtraukimą į renovacijos (įskaitant kvartalinės renovacijos) procesus;
 8. kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie nacionalinę ir užsienio šalių patirtį, susijusią su naujų/inovatyvių projektų rengimu ir įgyvendinimu;
 9. dalyvauja darbo grupių, susijusių su Renovacijos sritimi, veikloje;
 10. bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Renovacijos srityje;
 11. konsultuoja renovacijos proceso dalyvius ir kitas suinteresuotas šalis;
 12. organizuoja mokslinius taikomuosius tyrimus daugiabučių namų savivaldybių viešųjų pastatų ir kvartalų energinio efektyvumo srityse;
 13. atlieka rinkos tyrimus, siekiant skatinti ir plėtoti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), savivaldybių viešųjų pastatų ir kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų procesus, įskaitant statistinę rezultatų analizę.

 

 

Įgyvendinami projektai

Kompetencijų centras įgyvendina demonstracinius bandomuosius – parodomuosius renovacijos projektus – gamyklose pagamintos standartizuotos konstrukcijos (sienų ir stogų skydai) be papildomo apdirbimo bus naudojamos objekte. Žalioji renovacija užtikrins didesnes renovacijos apimtis, efektyvumą ir aukštesnę kokybę. 

Tokio tipo pastatų renovacijos paketus ir standartus planuojama išbandyti įgyvendinant 4 viešųjų pastatų (mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, administracinio pastato, socialinių paslaugų, kultūros paskirties, sveikatos priežiūros paslaugų ar kitos paskirties pastato) ir 3 daugiabučių namų, besiskiriančių pastatų medžiagiškumu, aukščiu, nusidėvėjimu ir pan., bandomuosius projektus. Bandomieji projektai bus įgyvendinami pasitelkiant ES šalių gerąją praktiką atnaujinant viešosios paskirties pastatus ir daugiabučius. Šiuo metu darbai renovuojamame objekte vyksta vidutiniškai 9-15 mėn. Įdiegus inovatyvią modulinę technologiją, renovacijos procesas pagreitėtų mažiausiai 3 kartus. Bandomosios organinės renovacijos projektai bus įgyvendinami 2023-2025 metais. Jei tiksliau, tai turėtų būti įgyvendinami iki 2026 m. II ketvirčio.

En Ru