lt
en ru
Pradžia
En Ru

Valstybės paramos teikimas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimo ir įgyvendinimo techninei daliai

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Lietuvoje energijos suvartojama žymiai daugiau nei vidutiniškai ES. Didžiausi galutinės energijos taupymo rezervai yra būsto bei viešajame (viešieji pastatai) sektoriuose. VĮ Registrų centro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje yra 37.739 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35.000 pastatyti pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus. Šilumos projektinės vidutinės sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, šiuose namuose – 160–180 kWh/m² per metus, o naujos statybos namuose, statytuose po 1993 m., – 80–90 kWh/m² per metus.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau Programa) tikslas – iki 2020 m. pabaigos ne mažiau kaip 20 % sumažinti šiluminės energijos sąnaudas daugiabučiuose, pastatytuose pagal statybos techninius normatyvus, galiojusius iki 1993 m.

2017 m. gegužės mėn. atlikto ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimo ataskaitoje atlikta papildomų valstybės paramos skyrimo modelio alternatyvų analizė parodė, kad siūlomos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) alternatyvos su 100 proc. kompensacija daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir rangos darbų techninės priežiūros išlaidoms būtų patraukliausios ir valstybei, ir galutiniams paramos gavėjams, t.y. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, ir kitiems proceso dalyviams.  Todėl šiuo projektu siekiama skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti daugiabučius namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus suteikiant 100 proc. paramą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos reikalavimus atitinkančių projektų rengimui ir įgyvendinimo techninei daliai.

Projektu bus prisidėta prie 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3. Investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo bei prisidedama prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų įgyvendinimo - iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą ir pasiekti minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus, tęsiant investicijas į senų daugiabučių, gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Projekto tikslas - Siekiant sumažinti energijos suvartojimą daugiabučiuose namuose, užtikrinti jų sklandų įgyvendinimą, teikiant paramą projektų parengimo ir įgyvendinimo techninei daliai.

Projekto uždavinys ir veikla jam pasiekti - Finansuoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir projekto statybos techninės priežiūros išlaidas. Paramos teikimas kompensuojant ir / arba apmokant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir projekto statybos techninės priežiūros išlaidas pagal suderintus investicijų planus.

Siakiamas rezultatas – 1400 vnt. techninę paramą gavusių daugiabučių namų.

Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-112 iki 2023-09-01.

                                                                                                                                                                                 

En Ru